הוראות בטיחות למכונת קפה Perfetto

הוראות בטיחות חשובות

בשימוש במכשירים חשמליים, יש לנקוט תמיד באמצעי זהירות, לרבות:

1.יש לקרוא את כל ההוראות

2.אין לגעת במשטחים חמים.יש להשתמש בידיות או כפתורים.

3.להגנה מפני שריפה, התחשמלות ופגיעה באנשים, אין להשרות את החוט והתקעים החשמליים במים או בכל נוזל אחר. אין להשרות את המכשיר.

4.יש לנתק את התקע מהשקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי. יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני הרכבת או הסרת חלקים ולפני ניקוי המכשיר.

5.אין להפעיל מכשיר כלשהו בעל חוט או תקע פגום או אחרי שהמכשיר פועל בצורה בלתי תקינה או שניזוק בכל דרך שהיא. יש להחזיר את המכשיר למרכז השירות המוסמך הקרוב אליכם לבדיקה, תיקון או התאמה.

6.השימוש באביזרים שאינם מומלצים או נמכרים על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה באנשים.

7.אין להשתמש במכשיר בחוץ.

8.אסור שהחוט יישאר תלוי מעבר לקצה שולחן או דלפק, ואסור שייגע במשטחים חמים.

9.אין להניח על או ליד כיריים גז או חשמל, או בתנור מחומם.

10.לניתוק, סובבו כל מחוון למצב “off ,”והוציאו את התקע מהשקע.

11 .אין להשתמש במכשיר מלבד למטרה שלו הוא מיועד.

12.יש להימנע ממגע עם חלקים זזים.

13.אין להסיר את הכיסוי בעת הפעלת המכשיר.

14.סכנת כווייה במקרה של הסרת יחידת החימום במהלך מחזורי החליטה.

15.יש צורך בפיקוח צמוד כאשר המכשיר מופעל על יד או בקרבת ילדים.

16.חוט חשמל א( יש לספק חוט חשמל קצר לצורך צמצום סיכונים הנובעים מהתקשרות או מעידה על חוט ארוך יותר. ב( ניתן להשיג חוטי חשמל ארוכים יותר או חוטים מאריכים וניתן להשתמש בהם בתשומת הלב הראויה. ג( במקרה של שימוש בחוט חשמל ארוך או חוט מאריך: )1 )הסיווג החשמלי של )חוט החשמל המתנתק או( החוט המאריך חייב להיות לפחות כמו הסיווג החשמלי של המכשיר; )2 )המכשיר מוארק, החוט המאריך חייב להיות בעל הארקת ;יבים0-3 )3 )את החוט הארוך יותר יש לסדר כך שהוא לא יהיה תלוי מעבר לדלפק או לשולחן ממנו ילדים עלולים למשוך אותו או למעוד בגללו.

17.אם החוט הניתק הוא קצר מ-2 מטר, יש להשתמש בחוט 3G0 ,75 ממ״ר, אחרת יש להשתמש לפחות בחוט 0 mm2.3G 1.

18 .אין להשרות את המכשיר במים. שמרו את ההוראות מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וביישומים דומים, כגון: – מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; – חוות; ־ אורחים בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות; – צימרים

יש לקרוא לפני תחילת השימוש במכונת הקפה בטיחות

2.1 7Z7 t hot water המכונה היא מכשיר חשמלי, לכן קיימת סכנה לקצר והתחשמלות במגע עם מים. אדים ומים חמים עלולים לגרום למשתמשים כוויה; אין לכוון מים חמים או אדים לכיוון שלכם או לכיוון אחרים. יש להימנע ממגע ישיר עם צינור פליטת האדים והמים החמים. אין לבצע שינויים טכניים במכשיר. יש לנתק את התקע מהשקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי. יש לאפשר למכשיר להתקרר לפני הרכבת או הסרת חלקים ולפני ניקוי המכשיר. אין להשתמש במכונה לכל מטרה אחרת. נא להפעיל רק בהתאם למוצג במדריך. A אזהרה יש לוודא שהמכונה מופעלת על ידי מבוגרים אשר קראו והבינו את תוכן המדריך. אין לגעת במכונה באמצעות חפצים חשמליים היות והם עלולים לגרום לפציעה או מוות. יש לחבר את המכונה לשקע מתאים. על המתח להתאים לסימון המתח שעל גבי לוח הדירוג. אין להשתמש במכשיר בחוץ. יש להימנע ממגע עם חלקים זזים. )מכסי מיכלים, יחידת חליטה( אין לנער את המכונה כאשר היא אינה פועלת. סכנת כוויה אם חלקי המגן של המכונה )כגון מכסים, כיסוי משפך, דלת חליטה( מוסרים במהלך החליטה. – 10 – חשמל חוס

2.1.1 אין להשתמש במכונת הקפה אם החוט פגום. אם חוט החשמל פגום, יש להחליפו אצל היצרן, סוכן שירות או טכנאי מוסמך אחר על מנת למנוע סכנה. אין להעביר את החוט סביב פינות, מקומות חדים או משטחים חמים ויש להרחיק אותו משמן. אין להשתמש בחוט החשמל לנשיאת המכונה. אין להוציא את התקע על ידי משיכת חוט החשמל ואין לגעת בידיים רטובות. ודאו שחוט החשמל אינו יכול ליפול משולחנות או מדפים.

2.1.2 יש להרחיק ילדים מהמכונה ילדים אינם מודעים לסכנות שבמכונות חשמליות. לכן אין להשאיר ילדים ליד המכונה ללא פיקוח. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר הרחיקו את המכשיר מאש ומטמפרטורות גבוהות אין להשתמש בחוט חשמל פגום הרחיקו את חוט החשמל מאש וממשטחים חמים אין למחוץ את חוט החשמל. * A הרחיקו את המכונה מאש A אין לשחק במכונה ממקורות חום ¬ וו ¬ י ? • иг A הרחיקו את הכבל מאש A אל תשתמשו בכבל ממקורות חום שניזוק A אל תמחצו את הכבל המכונה הנחת

2.1.3 הניחו את המכונה על משטח אופקי שטוח וודאו שהיא אינה נגישה לילדים או חיות מחמד על מנת למנוע נזק. הטמפרטורה האופטימאלית להפעלת המכונה היא בין .צלזיוס 53-10° הצעות היצרן הפעילו את המכונה בסביבה נקייה. הניחו את המכונה על משטח שטוח ואופקי. השאירו מרווח של לפחות 00ו מ״מ בין הקיר והמכונה. 11® 0 הציבו את המכונה על משטח מפולס ונקי. השאירו מרווח של לפחות 100 מ״מ בין המכונה לק